Космацька громада
Івано-Франківська область, Косівський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Програма забезпечення містобудівною документацією населених пунктів Космацької сільської ради ОТГ.

Космацька  сільська рада

об’єднаної  територіальної  громади  

  Косівського    району   Івано-Франківської  області

Восьма сесія  сьомого демократичного скликання

___________________________________

 

РІШЕННЯ 

від   10  жовтня   2017  року.                                                                                                                             село  Космач

№  320-8/2017

Про програму  забезпечення  містобудівною

документацією  населених  пунктів  Космацької

сільської  ради  ОТГ.  

 

Розглянувши Програму забезпечення містобудівною документацією населених пунктів  Космацької  сільської ради ОТГ на 2018 – 2020 роки, з метою регулювання планування, забудови та іншого використання територій, для забезпечення сталого розвитку населених пунктів з урахуванням державних, громадських і приватних інтересів, на    виконання   рішення     Івано-Франківської    обласної  ради  від    30.06.2017   року   №  548-16/2017,    керуючись ст. 19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, сільська рада

                                                    

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити програму  забезпечення  містобудівною документацією  населених  пунктів  Космацької сільської  ради  ОТГ  на 2018-2020 роки (додаток).

2. Виконавчому  комітету  сільської ради щорічно доповідати про  хід  виконання програми. 

3. Контроль за виконанням програми покласти на постійну комісію  Космацької  сільської  ради з  питань   земельних  відносин,  містобудування,   будівництва  та   охорони  природи.

 

 

                 Космацький   сільський  голова                                                                                  Д. Д. Бербеничук.

 

    Секретар  сільської ради                                                                                              О. І.  Чорнищук.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТОБУДІВНОЮ    ДОКУМЕНТАЦІЄЮ 

НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ КОСМАЦЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ ОТГ

  НА 2018 – 2020 РОКИ

 

Зміст

  1. Вступ.                                                                     
  2. Загальні положення програми.                                                                  
  3. Мета та завдання програми.                                                                      
  4. Фінансове забезпечення програми.                                                           
  5. Очікувана ефективність виконання програми.
  6. Паспорт програми.

ВСТУП 

В сучасних умовах зростає роль планування територій як ефективного засобу державного регулювання її використання, яке забезпечує взаємоузгодження в цій сфері інтересів особистості, суспільства та держави, центру і регіонів, галузей і адміністративно-територіальних одиниць.

Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території, їх оновлення та внесення змін до них.

Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому  рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.

Згідно з вимогами Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» містобудівна документація повинна розроблятися на паперових і електронних носіях на оновленій картографічній основі в цифровій формі як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів будівництва для формування баз даних містобудівного кадастру.

Програма покликана вирішити проблемні питання стимулювання і розвитку, раціонального використання ресурсів та встановлення відповідного режиму забудови територій населених пунктів Космацької сільської ради (ОТГ).

Програма спрямована на визначення необхідних обсягів фінансування розробки генеральних  планів 3-х  населених  пунктів -  с.  Космач,  с. Брустурів, с. Прокурава  на 2018 - 2020 роки.

Програму складено відповідно до Законів України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності» та на виконання  рішення  Івано-Франківської обласної  ради від 30.06.2017 року № 548-16/2017.

ЗАГАЛЬНI  ПОЛОЖЕННЯ

У цій Програмі наведені  термiни вживаються у такому значенні:        

мiстобудiвна документацiя - затвердженi текстовi i графiчнi матерiали, якими регулюється планування, забудова та iнше використання територiй;     

планування територiй - процес регулювання  використання  територiй, який  полягає  у  створеннi  та  впровадженнi  мiстобудiвної    документацiї, ухваленнi та реалiзацiї вiдповiдних рішень;

територiя -  частина земної поверхнi у визначених  межах  (кордонах)  з властивими їй географiчним положенням, природними та  створеними  дiяльнiстю людей умовами та ресурсами, а також з повiтряним простором та  розташованими пiд нею надрами.         

Планування територiй здiйснюється вiдповiдними органами державної  влади та органами мiсцевого самоврядування.

Планування  територiй здiйснюється на загальнодержавному,  регiональному та мiсцевому рiвнях.        

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Головною метою Програми є розроблення містобудівної документації сучасного рівня населених пунктів для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку території.

Програма спрямована на забезпечення цілеспрямованої діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об'єднань громадян по створенню повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку і планування територій, проектування, будівництво і реконструкцію об'єктів житлово-цивільного, виробничого призначення, спорудження інших об'єктів, створення інженерної і транспортної інфраструктури.

Розроблення генеральних планів населених пунктів буде сприяти реалізації плану соціально-економічного розвитку Космацької  ОТГ.

Генеральні плани населених  пунктів Космацької  ОТГ, поєднані з детальними планами території сільської ради, визначить потреби в територіях для забудови та іншого її використання; потреби у зміні меж населених пунктів, черговість і пріоритетність забудови та іншого використання територій; межі функціональних зон, пріоритетні та допустимі види використання та забудови територій, сприятиме залученню інвестицій.

Матеріали генеральних планів населених пунктів використовуються як вихідні дані при розробленні іншої планувальної документації та проектів забудови, інвестиційних програм і проектів, програм соціально-економічного розвитку, схем визначення земель населених пунктів для приватизації, планів земельно-господарського устрою населених пунктів, спеціальних проектів, схем і програм охорони навколишнього природного середовища та здоров'я населення, пам'яток історії і культури, інженерного захисту і підготовки території,  комплексних схем транспорту, проектів та схем організації дорожнього руху, систем управління дорожнім рухом, схем розвитку систем інженерного обладнання і галузей сільського та  лісового  господарств, виконанні грошової оцінки земель, створенні містобудівного та земельного кадастрів, тощо.

При здійсненні планування і забудови територій на місцевому рівні, обов'язковою умовою є врахування громадських інтересів, що полягає у визначенні потреби територіальної громади в територіях, необхідних для розташування, утримання об'єктів житлово-комунального господарства, соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури, вирішення інших завдань забезпечення сталого розвитку населених пунктів, та врахування приватних інтересів, що полягає у забезпеченні фізичним та юридичним особам рівних можливостей набуття у власність або у користування земельних ділянок, захист майнових прав, а також безпечного функціонування об'єктів нерухомості.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених у місцевому бюджеті на вищезазначені роботи або інших джерел, не заборонених законодавством.

За рішенням Космацької сільської ради для розроблення містобудівної документації, крім коштів місцевого бюджету, можуть залучатися кошти з інших джерел, не заборонених законом, за умови виконання функцій замовника відповідним органом місцевого самоврядування.

Корегування програми щодо фінансового забезпечення її реалізації проводиться згідно з остаточним розрахунком коштів відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації.

         Всього на розроблення генеральних планів 3-х населених пунктів потрібне фінансування у розмірі 2 130  тис.грн.  (орієнтовний  кошторис  робіт  додається).

 

ОЧІКУВАНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

            Розроблення містобудівної документації населених пунктів сільської ради спрямоване на вирішення проблемних питань щодо розвитку території населених пунктів, раціонального використання ресурсів та встановлення відповідного режиму забудови їх території.

Реалізація Програми буде сприяти додержанню норм містобудівного та земельного законодавства, при регулюванні використання територій, шляхом забезпечення дотримання затвердженої містобудівної документації. Це дасть можливість розташовувати та проектувати нове будівництво, здійснювати реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт об'єктів містобудування, упорядкувати території, проводити вибір, вилучення (викуп), надання у власність чи користування земель для містобудівних потреб.

 

 ПАСПОРТ

Програми забезпечення містобудівною документацією  населених пунктів Космацької сільської ради на 2018 – 2020 роки

1.  Ініціатор розроблення Програми: Космацька сільська рада.

2. Назва нормативних документів  про необхідність розроблення Програми: Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", “Про регулювання містобудівної діяльності”, «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності» та  «Про Генеральну схему планування території України».

3. Розробник Програми: виконавчий комітет  Космацької сільської ради.

   4. Відповідальний виконавець  Програми:  Космацька сільська рада.

   5. Термін реалізації  Програми: 2018 - 2020 роки.

   6. Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми з місцевого бюджету – 2 130 тис. грн. згідно з додатком 1  до Програми.

 

 

Секретар  сільської  ради                                                               О. І. Чорнищук.

 

 

 

 

Додаток 1  до Програми забезпечення містобудівною документацією  населених пунктів Космацької сільської ради ОТГ на 2018 – 2020 роки

Орієнтовний  кошторис  робіт з оновлення (актуалізації) картографічної  основи та   розроблення містобудівної документації – генеральних  планів населених  пунктів Космацької  ОТГ. 

 

з/п

Види робіт

Обсяг коштів

необхідних  на виконання    робіт, тис. грн.

У тому числі по роках

2018 р.

2019 р.

2020 р.

1

Виконання топографогеодезичних робіт   з оновлення (актуалізації) картографічної  основи та коригування топографічної зйомки с. Космач.

700

700

*

*

2

Виконання топографогеодезичних робіт   з оновлення (актуалізації) картографічної  основи та коригування топографічної зйомки с. Брустурів.

240

240

*

*

3

Виконання топографогеодезичних робіт   з оновлення (актуалізації) картографічної  основи та коригування топографічної зйомки с. Прокурава.

                 100

100

*

*

4

Виготовлення проектно-планувальних робіт «Генеральний план села Космач»

370

*

370

*

5

Виготовлення проектно-планувальних робіт «Генеральний план села  Брустурів»

240

*

240

*

6

Виготовлення проектно-планувальних робіт «Генеральний план села  Прокурава»

230

*

230

*

4

Експертиза містобудівної документації:  

«Генеральний план села Космач»

 «Генеральний план села  Брустурів»

«Генеральний план села  Прокурава»

 

250

*

250

*

Всього

2 130

1 040

1090

*

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь