Космацька громада
Івано-Франківська область, Косівський район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Тестові завдання для перевірки знання Закону України " Про повну загальну середню освіту" (продовження)

Дата: 24.05.2021 13:37
Кількість переглядів: 1551

55.    Якою є мінімальна тривалість канікул у закладах загальної середньої освіти протягом навчального року? ч.4 ст.10
а) не може становити менше 4 тижнів
б) не може становити менше 5 тижнів
в) не може становити менше 35 календарних днів
г) не може становити менше 30 календарних днів

56.    Хто визначає режим роботи закладу загальної середньої освіти? ч.3 ст.38
а) керівник закладу         в) батьки здобувачів освіти
б) педагогічна рада закладу    г) орган управління освітою

57.    З якою періодичністю переглядаються державні стандарти загальної середньої освіти? ч.3 ст.44
а) не менше одного разу на 5 років         в) не менше одного разу на 10 років
б) не менше одного разу на 8 років         г) не менше одного разу на 12 років

58.    Хто приймає рішення про використання закладом загальної середньої освіти освітньої програми? ч.1 ст.11
а) керівник закладу             в) засновник (засновники) закладу
б) педагогічна рада закладу         г) орган управління освітою

59.    Хто затверджує освітню програму, розроблену не на основі типової освітньої програми? ч.4 ст.11
а) центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти         
в) центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки
б) орган управління освітою обласної державної адміністрації             
г) освітній омбудсмен

60.    Яким документом визначається перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), що вивчаються державною мовою і мовою національної меншини? ч.6 ст.5
а) правилами внутрішнього трудового розпорядку
б) річним планом роботи закладу освіти
в) освітньою програмою закладу освіти
г) статутом закладу освіти

61.    Яким документом визначається перелік обов’язкових і вибіркових навчальних предметів (інтегрованих курсів), кількість навчальних годин на тиждень для конкретного закладу освіти? ч.6 ст.11
а) освітньою програмою закладу         в) річним планом роботи закладу
б) статутом закладу                 г) річним навчальним планом

62.    Що визначає модельна навчальна програма? п.7 ч.1 ст.1
а) визначає орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета (інтегрованого курсу) та види навчальної діяльності учнів, рекомендовані для використання в освітньому процесі в порядку, визначеному законодавством             
в) визначає систему заходів, спрямованих на підтримку педагогічного працівника закладу освіти, призначеного на посаду вперше, у провадженні ним педагогічної діяльності та набутті (вдосконаленні) його фахової майстерності
б) визначає загальний обсяг навчального навантаження на відповідному рівні (циклі) повної загальної середньої освіти (в навчальних годинах), його рекомендований розподіл за роками навчання між навчальними предметами (інтегрованими курсами), обов’язковими для вивчення, послідовність їх вивчення, а також кількість годин на вивчення вибіркових освітніх компонентів, зокрема, навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів             
г) визначає вимоги до компетентностей та результатів навчання, яких мають досягти учні закладів спеціалізованої освіти за мистецьким, спортивним, військовим чи науковим спрямуванням з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти відповідно до державних стандартів

63.    Що є підставою для залучення до реалізації освітньої програми міжшкільного ресурсного центру? ч.4 ст.35
а) наказ органу управління освітою             в) звернення закладу освіти
б) рішення органу учнівського самоврядування     г) звернення батьків учнів

64.    На підставі яких документів реалізується індивідуальна освітня траєкторія учня? ч.2 ст.14
а) індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану
б) модельної навчальної програми
в) типової освітньої програми, типового навчального плану
г) освітньої програми закладу

65.    За якими формами не може здобуватися повна загальна середня освіта на рівні початкової освіти? ч.3 ст.4
а) за екстернатною, сімейною (домашньою) формами
б) за формою педагогічного патронажу
в) за дистанційною, мережевою формами
г) за очною (вечірньою), заочною, дуальною формами 

66.    В якому випадку складається індивідуальний навчальний план учня, який здобуває освіту за сімейною (домашньою) формою? ч.2 ст.14
а) складається в обов’язковому порядку
б) складається за рішення педагогічної ради закладу
в) складається за бажанням учня та/або його батьків
г) не складається взагалі

67.    В який спосіб здійснюється визнання результатів навчання, що були здобуті учнем шляхом неформальної або інформальної освіти? ч.4 ст.14
а) шляхом проведення річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації
б) шляхом проведення підсумкового оцінювання результатів навчання не менше двох разів на рік
в) шляхом проведення зовнішнього незалежного оцінювання
г) результатів навчання, що були здобуті учнем шляхом неформальної або інформальної освіти не потребують визнання

68.    Який основний вид оцінювання результатів навчання учнів не здійснюють педагогічні працівники закладу освіти? ч.2, 3 ст.17
а) формувальне
б) зовнішнє незалежне оцінювання
в) поточне
г) підсумкове (тематичне, семестрове, річне)

69.    За якої умови заклад загальної середньої освіти може запровадити власну шкалу оцінювання результатів навчання учнів? ч.4 ст.17
а) мають бути визначені правила переведення з власної шкали оцінювання – до системи оцінювання, визначеної законодавством             
в) власна шкала оцінювання має бути затверджена органом управління освітою
б) власна шкала оцінювання має бути схвалена органом батьківського самоврядування закладу             
г) власна шкала оцінювання можу бути застосована тільки до поточного оцінювання

70.    В якому випадку оцінювання результатів навчання учня може проводитися достроково? ч.6 ст.17
а) у разі навчання учня за екстернатною формою здобуття освіти
б) у разі вибуття учня із закладу освіти (виїзд за кордон, надання соціальної відпустки, призов на військову службу тощо)
в) у разі встановлення на всій території України карантину 
г) якщо учень прискорено опанував матеріал навчальної програми

71.    В який період учень, який не має результатів річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації, може пройти таке оцінювання та/або атестацію? ч.5 ст.17
а) упродовж нового навчального року
б) за перший семестр нового навчального року
в) за перший місяць нового навчального року 
г) до початку нового навчального року

72.    Який документ видається учневі щороку при переведенні його на наступний рік навчання? ч.4 ст.17
а) табель успішності навчання         в) сертифікат 
б) свідоцтво досягнень             г) довідку про рівень навчальних досягнень

73.    Для чого здійснюється державна підсумкова атестація? ч.5 ст.17
а) для визначення рівня навчальних досягнень учнів після кожного року навчання 
б) для вступу до закладів вищої освіти
в) для підсумкового оцінювання результатів навчання учнів на предмет їх відповідності вимогам навчальної програми
г) для оцінювання відповідності результатів навчання учнів, які завершили здобуття початкової, базової середньої чи профільної середньої освіти, вимогам державних стандартів

74.    З яких предметів обов’язково складається державна підсумкова атестація? ч.5 ст.17
а) з державної мови, математики та інших предметів, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки 
б) з історії України, математики та інших предметів, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки
в) з державної мови, історії України та інших предметів, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки
г) з предметів, визначених педагогічною радою закладу

75.    В якій формі проходять державну підсумкову атестацію учні, які завершують здобуття профільної середньої освіти? ч.1 ст.47
а) у формі тестування в закладі освіти
б) у формі зовнішнього незалежного оцінювання
в) у формі підсумкових контрольних робіт 
г) у формі співбесіди

76.    За якої умови заклади освіти можуть видавати документи про загальну середню освіту? ч.3 ст.18
а) за рішенням засновника закладу освіти 
б) за умови реєстрації закладу в Єдиній державній електронній базі з питань освіти
в) за умови наявності затвердженої  освітньої програми відповідного рівня повної загальної середньої освіти
г) за умови наявності ліцензії на провадження освітньої діяльності на відповідному рівні повної загальної середньої освіти

77.    Хто виготовляє свідоцтва про початкову, базову середню та повну загальну середню освіту (їх бланки)? ч.4 ст.18
а) органи місцевого самоврядування
б) центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки
в) заклади освіти або їх засновники з присвоєнням їм відповідного реєстраційного номера в Єдиній державній електронній базі з питань освіти
г) центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти

78.    За чиїм рішенням здійснюється залучення інших осіб, які є не педагогічними працівниками, до участі в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти (для проведення навчальних занять, семінарів тощо)? ч.2 ст.19
а) за рішенням органу батьківського самоврядування закладу освіти
б) за рішенням керівника закладу освіти
в) за рішенням педагогічної ради закладу освіти
г) за рішенням засновника закладу освіти 

79.    За яких умов учні мають право на отримання додаткових індивідуальних або групових консультацій, занять? ч.3 ст.20
а) з навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація на відповідному рівні повної загальної середньої освіти, та з яких рівень досягнутих результатів навчання менше середнього рівня результатів навчання учнів відповідного року навчання
б) з будь-яких навчальних предметів з метою підвищення рівня навчальних досягнень учнів
в) за умови прийняття відповідного рішення педагогічною радою закладу освіти
г) за рішенням органу батьківського самоврядування закладу освіти

80.    Для якої категорії дітей не передбачене обов’язкове зарахування до комунального закладу освіти для здобуття початкової та базової середньої освіти? ч.2 ст.9
а) діти, які  проживають на території обслуговування закладу освіти
б) діти з малозабезпечених та багатодітних сімей
в) діти, які є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому закладі освіти
г) діти, які є дітьми працівників цього закладу освіти

81.    Що не забороняється здійснювати при зарахуванні дітей до закладу освіти для здобуття початкової освіти? ч.2 ст.9
а) зараховувати дітей до закладу освіти на конкурсних засадах
б) проводити будь-які заходи, спрямовані на перевірку знань, умінь, навичок чи інших компетентностей дитини
в) складати рейтинги дітей за рівнем знань, умінь, навичок з метою зарахування до початкової школи найбільш підготовлених
г) проводити жеребкування для зарахування дітей до закладу освіти на вільні місця

82.    В якому випадку може не проводитися конкурс при зарахуванні дітей для здобуття профільної середньої освіти до державних, комунальних і корпоративних закладів освіти? ч.3 ст.9
а) якщо кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості вільних місць у відповідних класах        
в) якщо кількість поданих заяв про зарахування не перевищує 50 відсотків загальної кількості вільних місць у відповідних класах
б) у випадку прийняття відповідного рішення засновником закладу освіти         
г) конкурс при зарахуванні дітей для здобуття профільної середньої освіти до державних, комунальних і корпоративних закладів освіти проводиться незалежно від кількості поданих заяв

83.    Якою є мінімальна наповнюваність класу державного, комунального закладу загальної середньої освіти?  ч.2 ст.12
а) не менше 3 учнів                 в) не менше 5 учнів
б) не менше 4 учнів                 г) не менше 7 учнів

84.    Якою може бути максимальна кількість учнів, які здобувають початкову освіту, у класі державного, комунального закладу освіти?  ч.2 ст.12
а) не більше 20 учнів                в) не більше 25 учнів
б) не більше 24 учнів                 г) не більше 30 учнів

85.    Якою є гранична наповнюваність класів-комплектів у початковій школі?  ч.5 ст.12
а) не менше п’яти та не більше дванадцяти осіб            
б) не менше трьох та не більше десяти осіб    
в) не менше п’яти та не більше десяти осіб             
г) не менше п’яти та не більше восьми осіб

86.    Які вимоги встановлено для поділу класу на групи (в державному, комунальному закладі загальної середньої освіти)?  ч.6 ст.12
а) не більш як на дві групи        
б) не більш як на дві групи з кількістю учнів не менше дванадцяти осіб
в) не більш як на три групи з кількістю учнів не менше восьми осіб             
г) не більш як на три групи з кількістю учнів не менше десяти осіб

87.    Хто розподіляє учнів між класами (групами)?  ч.8 ст.12
а) педагогічна рада закладу освіти        
б) керівник закладу освіти за погодженням з органом батьківського самоврядування
в) керівник закладу освіти за рішенням педагогічної ради закладу             
г) керівник закладу освіти

88.    Як може бути забезпечено здобуття освіти учнями, якщо їх кількість не дозволяє утворити клас?  ч.2 ст.12
а) учням має бути запропоновано здобуття освіти у іншому закладі освіти із забезпеченням територіальної доступності        
б) учні можуть продовжити навчання в цьому закладі освіти за однією з інших (крім очної) форм здобуття повної загальної середньої освіти або в іншому закладі освіти із забезпеченням територіальної доступності
в) учні не можуть продовжити навчання в цьому закладі освіти і мають бути відраховані із закладу             
г) учні можуть продовжити навчання в цьому закладі освіти за дистанційною формою здобуття освіти

89.    За якої умови в закладі загальної середньої освіти створюється спеціальний клас?  ч.1 ст.26 та ч.1 ст.12
а) на підставі письмових звернень батьків дітей з особливими освітніми потребами у порядку, визначеному законодавством
б) за рішенням педагогічної ради закладу освіти за наявності відповідного контингенту  учнів
в) за рішенням органу батьківського самоврядування закладу освіти за наявності відповідного контингенту  учнів             
г) на підставі усних звернень батьків дітей з особливими освітніми потребами 

90.    Що є підставою для утворення групи подовженого дня в закладі загальної середньої освіти?  ч.9 ст.12
а) за рішенням педагогічної ради закладу загальної середньої освіти керівник приймає рішення про утворення групи подовженого дня        
б) за письмовими зверненнями батьків учнів керівник закладу загальної середньої освіти приймає рішення про утворення групи подовженого дня
в) за рішенням засновника закладу освіти утворюється група продовженого дня    
г) за рішенням органу батьківського самоврядування закладу загальної середньої освіти керівник приймає рішення про утворення групи подовженого дня

91.    За рахунок яких коштів здійснюється оплата праці вихователів груп подовженого дня в комунальних закладах освіти?  ч.7 ст.24
а) за рахунок коштів освітньої субвенції        
б) за кошти затвердженої освітньої програми
в) за кошти засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством         
г) за батьківські кошти та за інші кошти, не заборонені законодавством

92.    За якої умови дозволяється залучати учнів, які не досягли повноліття, до участі у заходах, організованих громадськими об’єднаннями?  ч.2 ст.20
а) дозволяється за письмовою згодою учнів        
б) дозволяється за рішенням наглядової (піклувальної) ради
в) дозволяється за рішенням педагогічної ради             
г) дозволяється виключно за згодою їхніх батьків

93.    За якої умови батьки учнів мають право бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей?  ч.1 ст.25
а) за попереднім погодженням з керівником закладу освіти    
б) за попереднім погодженням з засновником або наглядовою (піклувальною) радою закладу освіти 
в) з дозволу органу місцевого самоврядування або органу управління освітою         
г) з дозволу педагогічної ради закладу освіти

94.    Якими документами визначаються види та форми заохочення та відзначення учнів у закладі загальної середньої освіти?  ч.2 ст.16
а) рішеннями органу учнівського самоврядування закладу освіти                
в) внутрішньою системою забезпечення якості освіти
б) рішеннями наглядової (піклувальної) ради закладу освіти         
г) установчими документами закладу освіти та/або положенням про заохочення і відзначення учнів, що затверджується педагогічною радою закладу освіти

95.    Хто приймає рішення про заохочення (відзначення) учня?  ч.3 ст.16
а) педагогічна рада закладу освіти    
б) керівник закладу освіти 
в) наглядова (піклувальна) рада закладу освіти             
г) орган учнівського самоврядування закладу освіти
             
96.    На чому не може ґрунтуватися виховний процес у закладі загальної середньої освіти?  ч.1 ст.15
а) на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях Українського народу    
б) на засадах діяльності політичних партій (об’єднань), релігійних організацій
в) на цінностях громадянського (вільного демократичного) суспільства    
г) на принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини і громадянина

97.    Яке право гарантується особам, які належать до корінних народів або національних меншин України, під час здобуття повної загальної середньої освіти?  ч.3 ст.5
а) право осіб, які належать до корінних народів України, здобувати повну загальну середню освіту в державному, комунальному чи корпоративному закладі освіти виключно мовою відповідного корінного народу        
в) право осіб, які належать до національних меншин України, здобувати початкову освіту в державному, комунальному чи корпоративному закладі освіти виключно мовою відповідної національної меншини 
б) право  осіб, які належать до національних меншин України, мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу    , здобувати профільну середню освіту в державному, комунальному чи корпоративному закладі освіти державною мовою в обсязі не менше 20 відсотків річного обсягу навчального часу
г) право вивчати мову відповідного корінного народу або національної меншини в державних, комунальних і корпоративних закладах загальної середньої освіти або через національні культурні товариства

98.    На підставі чого визначається потреба учня з особливими освітніми потребами в індивідуальній програмі розвитку, індивідуальному навчальному плані?  ч.3 ст.26
а) визначається відповідно до результатів медичного обстеження учня    
б) визначається згідно з висновком інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини
в) визначається на підставі висновку психологічної служби закладу освіти    
г) визначається відповідно до побажань батьків учня
             
99.    Що визначає індивідуальна програма розвитку?  ч.5 ст.26
а) послідовність, форму і темп засвоєння учнем освітніх компонентів    
б) перелік необхідних дитині психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг
в) участь у контрольних заходах, а також у разі необхідності врахування особливих освітніх потреб учня, визначених за результатами комплексної психолого-педагогічної оцінки його розвитку    
г) темпи засвоєння освітньої програми та/або послідовності вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів)

100.    Ким розглядається питання спроможності закладу освіти забезпечити реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії учня?  ч.3 ст.14
а) керівником закладу освіти    в) педагогічною радою закладу освіти
б) засновником закладу освіти     г) інклюзивно-ресурсним центром

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь